PROJECTEN

1- Advies binnen het zorgdomein

Wij kunnen u helpen bij het zoeken naar gepaste hulpverleners of advies geven bij het aanvragen van zorg binnen het kader van de Wlz, Zvw en WMO zoals persoonlijke thuisverzorging en individuele begeleiding bijvoorbeeld. Indien u gebruik wenst te maken van een PGB kunnen wij u ook daarover adviseren.

2- Advies en hulp bij herintegratie in de samenleving.

Mensen kunnen bijvoorbeeld na opname in een psychiatrische instelling of na een detentieperiode meestal heel moeilijk hun dagelijkse leven weer opnemen. Een helpende hand, gewoon wat hulp bij de administratie of tips bij het opzetten van een eigen zaak maken een wereld van verschil. Een gesprek met lotgenoten geeft soms ook een gevoel van begrip en medeleven dat dikwijls ontbreekt bij de regulier verstrekte assistentie die veelal is opgezadeld met strikte tijdslimieten en overladen werkroosters.

3- Zelfhulpgroepen voor mensen met psychische en/of fysieke beperkingen.

De aandacht gaat hier vooral uit naar die mensen waarvoor de bestaande therapeutische behandel- en begeleidingsmethoden geen oplossing kunnen bieden. Het kan gaan om personen die (nog) geen aansluiting kunnen vinden bij een hulpverlener en eigenlijk nog aan de acceptatie werken van een probleem of het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die al volledig uitbehandeld zijn en toch een vorm van voortgezette ondersteuning zoeken. Bij deze laatste groep bestaat er gewoonlijk een sterke afkeer van therapeutische benaderingswijzen en wordt meer gezocht naar een organische open gespreksmogelijkheid.

4- Informatievoorziening rond DIS.

Aansluitend op punt 3 wordt er nu reeds gewerkt aan een specifiek documentatieproject omtrent het dagelijks leven van mensen met DIS (Dissociatieve IdentiteitsStoornis) voorheen ook MPS (Meervoudig PersoonlijkheidsSyndroom) genoemd. Dit project is gespreid over meerdere jaren en het doel is uiteindelijk een diepgravend inzicht te geven in oorzaken, gevolgen en overlevingstechnieken om het intense lijden te kunnen dragen. De nadruk ligt niet op genezing of integratie van de dissociatieve delen van de persoonlijkheid binnen een klinische behandeling. Wel gaan we op zoek naar manieren om intern samenleven van de persoonlijkheden van dag tot dag mogelijk te maken nadat iemand met DIS als uitbehandeld wordt beschouwd, een antwoord dus op de vraag “En wat nu ?”

5- Goederen- en activiteitenproject.

Mensen komen wegens persoonlijke, fysieke en/of psychische problemen dikwijls in een neerwaartse spiraal terecht waardoor ook de basisvoorzieningen zoals huisvesting en voeding in gevaar komen voor henzelf en eventueel voor het hele gezin. Bovendien vallen een deel van hen tussen wal en schip omdat bijvoorbeeld de problematiek nog niet acuut genoeg is, er drempelvrees bestaat om hulp te vragen of omdat men zich letterlijk geïsoleerd heeft van de samenleving. De stichting biedt daarom ook gratis materiële hulp door te voorzien in basishuisraad, voedsel en kleding, vooral gericht op het bestrijden van verborgen leed en armoede. Bovendien maakt het veiligstellen van primaire levensbehoeften het ook mogelijk om indien nodig aanvullende hulp en begeleiding te introduceren.

Binnen deze materiële ondersteuning valt ook de organisatie van activiteiten zoals uitstapjes of korte vakanties voor mensen uit de projectdoelgroep en/of hun kinderen om even te ontsnappen aan de dagelijkse bekommernissen. Dit kan ook een moment van bezinning inhouden om alles op een rijtje te zetten, even afstand te nemen en eventueel beschadigde relaties te herstellen of minstens wat spanning uit de familiale verhoudingen te halen.

Wij danken alle vrijwilligers en donateurs die helpen om dit allemaal mogelijk te maken en in het bijzonder gaat onze dank uit naar Sligro Terneuzen voor de continue en ruimhartige ondersteuning die we mogen ontvangen voor onze lokale voedselbank.

FINANCIERING

Ter financiering van de voornoemde projecten haalt de stichting inkomsten uit kleinschalige nevenprojecten zoals de verkoop van (tweedehands) decoratieve en huishoudartikelen, organiseren van en deelname aan rommelmarkten, lezingen en collectes bijvoorbeeld. Wij zijn dus niet afhankelijk van toelagen of subsidies.

TOEGANKELIJKHEID

De stichting volgt het kernprincipe dat alle projecten voor iedereen toegankelijk zijn. Dat wil zeggen dat er totaal geen onderscheid wordt gemaakt naar nationaliteit, maatschappelijke status, afkomst, seksuele geaardheid, godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke overtuiging. Samenwerking met andere organisaties is bijgevolg uiteraard ook mogelijk in de ruimste zin, zolang dit gebeurt met het oog op ondersteuning van de medemens.

Wenst u meer informatie over 1 van de projecten of wil u graag een bijdrage leveren aan een project ? Neem dan gerust contact op met onze projectcoördinator Joyce Lauret via info@stichtinglwz.nl .