PRIVACY en COOKIES

Stichting Langdurig Welzijn en Zorg (SLWZ) behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. SLWZ draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld.

Op de volgende pagina’s leest u op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie hebben geborgd.

1. Waarvoor verwerkt SLWZ uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Het afhandelen van informatieaanvragen;
 • Het verbeteren van de website(beveiliging) en de dienstverlening;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • Om eventuele klachten correct te behandelen.

2. Op grond waarvan mag SLWZ deze persoonsgegevens verwerken?

SLWZ mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • u hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
 • dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van SLWZ.

Gerechtvaardigde belangen kunnen zijn:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van SLWZ;
 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
 • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek.

U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze Privacyverklaring.

3. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

SLWZ heeft een aantal organisaties ingeschakeld die werkzaamheden voor haar verrichten. Zo maakt SLWZ gebruik van een organisatie die zorgt voor de hosting van onze website en kunnen we bijvoorbeeld een organisatie inschakelen die cliënttevredenheidsonderzoek uitvoert.

Met deze organisaties worden vooraf verwerkingsovereenkomsten afgesloten om te garanderen dat ook zij op een veilige manier omgaan met uw gegevens.

Verder zullen uw gegevens niet gedeeld worden met andere organisaties tenzij daar een wettelijk verplichting voor bestaat of u expliciet toestemming geeft voor het delen van uw gegevens.

Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

4. Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan ons te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert SLWZ als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. 

5. Maakt SLWZ gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, SLWZ maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

6. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

SLWZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. 

7. Hoe beveiligt SLWZ uw persoonsgegevens?

SLWZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens SLWZ toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. 

8. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door SLWZ verwerkte persoonsgegevens?

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.

8.1 Inzagerecht

U heeft het recht de door SLWZ verwerkte persoonsgegevens in te zien.

8.2 Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

8.3 Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. 

8.4 Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat SLWZ de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien SLWZ de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

8.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan SLWZ verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). 

8.6 Intrekken van toestemming

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

8.7 Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

8.8 Termijnen

We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

8.9 Identificatie

SLWZ kan bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doen wij om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens. 

8.10 Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat SLWZ aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.

Mocht SLWZ aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt.

9. Verklaring in verband met het gebruik van de website van SLWZ

9.1 Cookies

SLWZ gebruikt enkel functionele en analytische cookies om de werking van de website te verbeteren. Voor deze soort cookies hoeft u vooraf geen toestemming te verlenen omdat ze geen inbreuk betekenen op uw privacy. Zij dienen enkel om de werking van de website te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt.

9.2 Hyperlinks

Op de website van SLWZ kan u een aantal hyperlinks aan naar andere websites aantreffen. SLWZ kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

10. Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door SLWZ ?

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door SLWZ dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

11. Heeft SLWZ een Functionaris Gegevensbescherming?

SLWZ is wegens de kleinschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens niet verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

12. Wijziging van de Privacyverklaring

SLWZ kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website.

13. Hoe neemt u contact met SLWZ op?

Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door SLWZ kunt u contact opnemen met:

Stichting LWZ

Herautstraat 5

4541 EK Sluiskil

info@stichtinglwz.nl

Contactpersoon: mevr. J. Lauret